Ogłaszamy Konkurs "Wiosenny ślub" !

Do wygrania: Dwie piękne, bawełniane, kolorowe torby ze Sklepu „Republiki Marzeń Mimo Wszystko Fundacji Anny Dymnej".  

Ogłaszamy Konkurs  "Wiosenny ślub" !

 

Co zrobić żeby wygrać ?


Wyślij do 31.03.2016 roku na adres kontakt@tuwesele.pl maila z:

- imieniem, nazwiskiem oraz miejscowością zamieszkania
- zakończeniem wypowiedzi rozpoczynającej się od „Wiosenny ślub to ...".

 

Forma wypowiedzi pisemnej może być dowolna - proza, wierszyk, list.... wszystko zależy od Waszej wyobraźni.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich Użytkowników i Gości naszego Portalu. Zapraszamy !


Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w poniższym Regulaminie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------REGULAMIN KONKURSU „Wiosenny ślub"


§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorami Konkursu są firma ARS GUSTO, właściciel portalu ślubnego TuWesele.pl, zwany dalej „Organizatorem".
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w internecie poprzez stronę internetową TuWesele.pl w dniach od 18.03.2016 do 31.03.2016.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 2 Uczestnicy  i zasady konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu  może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który to Uczestnik w terminie od 18.03.2016 do 31.03.2016 wysłał na adres wskazany w § 3 ust. 1 lit. d regulaminu swoje zgłoszenie udziału w konkursie opisane w § 3 ust. 1 regulaminu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa i powinowactwa. 
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu uczestnika.

§ 3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 31.03.2016 r. przesłać na adres: kontakt@tuwesele.pl maila z:
- imieniem, nazwiskiem oraz miejscowością zamieszkania
- zakończeniem wypowiedzi rozpoczynającej się od: „Wiosenny ślub to ...".  
2. Przesłanie wypowiedzi jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do przesłanej wypowiedzi.
3. Przesłanie pracy na konkurs oznacza również udzielenie Organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na bezterminową prezentację pracy na stronach serwisu TuWesele.pl.

§ 4 Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Nagrodami w konkursie są dwie, bawełniane torby ze Sklepu Spółdzielni Socjalnej „Republiki Marzeń Mimo Wszystko Fundacji Anny Dymnej.
2. Oceny nadesłanych prac dokonają członkowie Redakcji portalu ślubnego TuWesele.pl 
3. Nagrody zostaną przyznane dwóm autorom, którzy spełnią wszystkie wymogi konkursowe oraz których wypowiedzi zostaną uznane przez członków Komisji za najciekawsze i najtrafniejsze. 
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach portalu ślubnego e-narzeczeni.pl do dnia 8 kwietnia 2016r.
5. Osoby, których prace zostaną opublikowane na liście zwycięzców konkursu otrzymają powiadomienie o wygranej na adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia na konkurs.
4. Każdy ze zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania) na stronach portalu ślubnego TuWesele.pl.
5. Nagrody zostaną wysłane przez firmę ARS GUSTO w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.
7. Nagroda nieodebrana do końca roku 2016 ulega przepadkowi.
8. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Konkursu i jego przebiegu należy składać w terminie 14 dni od momentu poinformowania o wynikach konkursu w formie pisemnej wiadomości przesłanej na adres e-mail: kontakt@tuwesele.pl .
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania na podstawie niniejszego regulaminu.
4. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony w formie pisemnej wiadomości przesłanej na adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Inne materiały dotyczące Konkursu mają jedynie charakter reklamowo - informacyjny.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem i będą rozstrzygane przez Sąd właściwy stosownie dla Organizatora.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.