Regulamin i polityka prywatnosci

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu TuWesele.pl oraz prawa i obowiązki użytkowników a także obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora serwisu. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.

 

1. DEFINICJE

Poniżej zdefiniowane zostały pojęcia używane w niniejszym regulaminie. Ilekroć pojęcia te będą  w tekście tym przywoływane, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi opisami.

Serwis - dostępny na stronach TuWesele.pl portal informacyjny prezentujący lokale weselne, świadczący na rzecz właścicieli lokali weselnych usługi elektroniczne, w szczególności umożliwiający zakładanie własnych kont i publikację treści.

Administrator - podmiot udostępniający zasoby Serwisu.

Konto dla Lokali weselnych- przestrzeń w Serwisie dostępna  właścicieli lokali weselnych, gdzie mogą wprowadzać dane, publikować je i nimi zarządzać. Konto zawiera następujące elementy podlegające indywidualizowaniu: profil, reklama

Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Serwisem a jego Użytkownikami zarejestrowanymi, której adres podany został w procesie rejestracji.

Użytkownik - Właściciel lokalu weselnego - firma po rejestracji, która uzyskała możliwość publikacji reklam w serwisie.

Użytkownik - gość - osoba fizyczna posiadająca dostęp do ogólnej części serwisu .

 

2. ADMINISTRATOR I WŁAŚCICIEL SERWISU

Administratorem i właścicielem serwisu jest firma ARS GUSTO z siedzibą w Warszawie przy ul.Mazowieckiej 11 lok.49,

 

3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Działalność serwisu obejmuje usługi elektroniczne, w szczególności dostarczanie informacji z zakresu tematyki lokali weselnych oraz możliwość zakładania kont praz publikację bezpłatnych i odpłatnych treści reklamowych przez właścicieli lokalu weselnego.

 

4. KONTA DLA LOKALI WESELNYCH

 

4.1. Zakładanie konta

Konto w Serwisie zostaje utworzone w wyniku poprawnej rejestracji właściciela lokalu weselnego obejmującej podanie danych wymaganych w formularzu rejestrowym dostępnym na stronie TuWesele.pl. Założenie konta przez właściciela lokalu weselnego oznacza dobrowolne użytkowanie serwisu, zapoznanie się Regulaminem i akceptację wszystkich jego postanowień, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, z zachowaniem warunków opisanych w Polityce prywatności oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO"  oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości z TuWesele.pl.

Potwierdzeniem utworzenia Konta jest wiadomość systemowa przychodząca na adres podany w procesie rejestracji.

 

4.2. Prowadzenie konta

Właściciel lokalu weselnego jest obowiązany do podania prawdziwych danych dotyczących lokalu oraz zamieszczenia reklamy zgodniej z zakresem świadczonych usług. Reklamy będą weryfikowane przez Administratora pod względem adekwatności treści reklamy do tematyki serwisu. W przypadku stwierdzenia obecności treści wulgarnych, obraźliwych, erotycznych lub w inny sposób  naruszających prawo, usuwane z niej.

Administrator zastrzega sobie prawo do korekt interpunkcyjnych i ortograficznych, a także dostosowania wyglądu reklam do standardu czcionki obowiązującego w reklamach serwisu.

Rodzaje wpisów reklamowych i promocji Katalogu Lokali mogą być bezpłatne lub bezpłatne. Ich aktualny opis i cennik można każdorazowo sprawdzić na stronie: http://tuwesele.pl/reklama/

 

 4.3. Wystawianie faktur i sposób ich doręczania

Za płatne usługi reklamowe zakupione w ARS GUSTO za pośrednictwem strony internetowej TuWesele.pl wystawiona zostanie faktura elektroniczna, o której mowa w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535).

Wskutek dokonania zakupu usługi reklamowej, o której mowa powyżej i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu, Właściciel lokalu weselnego wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17. grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1661).

Faktury elektroniczne za usługi reklamowe doręczane będą na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestrowym. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

Właściciel lokalu weselnego ma prawo do rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Jeżeli Właściciel lokalu weselnego życzy sobie otrzymać fakturę w formie papierowej,  powinien powiadomić o tym ARS GUSTO  w formie pisemnej wiadomości wysłanej na adres e-mail: kontakt@tuwesele.pl.

 

5. PRAWA AUTORSKIE

Treści serwisu, jego wygląd i rozwiązania chronione są prawem autorskiego. Zabronione jest ich powielanie i kopiowanie.

 

6. PRAWA I OBOWIĄZKI WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Każdy Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i w ramach obowiązującego prawa. Niedozwolone jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, erotycznych lub w inny sposób  naruszających prawo.

 

7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW ZAREJESTROWNANYCH

Użytkownik zarejestrowany oświadcza, że wszelkie treści, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.   

Użytkownik - Właściciel lokalu weselnego -  ma prawo dokonywać w swoim Koncie zmian obejmujących zmiany treści, ich dodanie, usunięcie w tym usuniecie całego konta.  Użytkownik zarejestrowany przed zamieszczeniem danych, wizerunku i zdjęć osób trzecich jest zobowiązany do uzyskania ich zgody na publikację. Niedozwolone jest publikowanie danych pozyskanych w sposób nielegalny.

 

8. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTATORA

Obowiązkiem Administratora Serwisu jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za przerwy w poprawnym działaniu Serwisu będące następstwem awarii sprzętu, celowych i niedozwolonych działań osób trzecich a także siły wyższej.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i ulepszeń serwisu a także wynikających z tego przerw w poprawnym funkcjonowaniu serwisu.

Administrator nie odpowiada za treści prezentowane przez Użytkowników Serwisu. Treści te stanowią poglądy samych Użytkowników i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów Administratora i twórców Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń wynikających z publikacji wizerunku lub zdjęcia osoby trzeciej. Stroną takich roszczeń może być każdorazowo jedynie użytkownik, który treści te opublikował niezgodnie z regulaminem.

Administrator ma prawo do usuwania z Serwisu treści obraźliwych, wulgarnych, łamiących obowiązujące prawo, naruszających niniejszy regulamin lub godzących w interesy Właściciela Serwisu, a także do zablokowania i usunięcia konta Użytkownika zarejestrowanego, wobec którego istnieje podejrzenie dopuszczenia się tych czynów.

Administrator jest zobowiązany do ujawnienia danych osobowych Użytkowników Serwisu podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 

9. ZMIANY REGULAMINU

Regulamin jest dostępny pod adresem http://tuwesele.pl/regulamin/

Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Regulamin w nowej postaci zaczyna obowiązywać z chwilą umieszczenia go stronach Serwisu.

W przypadku zmian w Regulaminie w trakcie trwania umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem zarejestrowanych przyjmuje się, że Użytkownik zarejestrowany zaakceptował zmiany, o ile w terminie do 7 dni od daty publikacji nowego Regulaminu nie zgłosił swojego sprzeciwu poprzez wysłanie na adres kontakt@tuwesele.pl maila o treści tematu „brak akceptacji nowych postanowień regulaminu". Brak akceptacji nowego Regulaminu skutkuje usunięciem Konta w terminie 14 dni od daty przesłania sprzeciwu.

 

4 listopada 2012

-------------------------------------------------------------------------------------------

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHORONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma ARS GUSTO z siedzibą w Warszawie w Al.Solidarności 115 lok.2 będąc administratorem serwisu TuWesele.pl dba o bezpieczeństwo powierzonych przez użytkowników danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, pozycja 883). Administrator nie udostępnia ani nie sprzedaje danych osobom trzecim. Informacje zawarte w serwisie administrator wykorzystuje jedynie celem zabezpieczenia poprawnego i zgodnego z regulaminem działania serwisu. Użytkownicy serwisu mogą w każdym momencie mieć wgląd do swoich danych (poprzez panel logowania), mogą je zmieniać oraz usuwać.  Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być udostępniane jedynie w przypadkach naruszenia praw Właściciela serwisu, działań na jego szkodę lub w innych przewidzianych prawem przypadkach wyłącznie organom powołanym do tego przepisami prawa.

 INFORMACJA HANDLOWA

 Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania zalogowanym użytkownikom serwisu niezapowiedzianych wiadomości o charakterze niekomercyjnym, informacyjnym związanym z funkcjonowaniem serwisu, a także wiadomości komercyjnych, na których otrzymywanie zgodę użytkownik wyraża w procesie rejestracji.

 COOKIES

 Niektóre części serwisu wykorzystują pliki tekstowe Cookies zapisywane w komputerze użytkownika, służące identyfikacji przy przeprowadzaniu pewnych operacji, jak zapamiętywanie danych do logowania. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

STRUKTURA SERWISU I JAWNOŚĆ DANYCH

Dane osobowe i inne wprowadzone przez zarejestrowanych użytkowników informacje dostępne są tylko im samym. Dane i informacje podawane w komentarzach mają charakter jawny dla wszystkich użytkowników serwisu.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści serwis TuWesele.pl są objęte prawem autorskim. Powielanie, kopiowanie całości lub części jest zabronione.